Zásady a podmienky použitia

Portál elearning.autoskola.sk (Predmet objednávky Balíku služby) je pre vodičov a budúcich vodičov všetkých skupín vodičského oprávnenia a autoškôl . Obsahuje výuku vo forme multimediálnych materiálov (najmä prezentácie, video ukážok a animácie rôznych dopravných situácii, elektronické cvičné testy a testy na záverečné skúšky) . Táto výuka je potrebná pri výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie ako aj pri rozširovaní vodičského oprávnenia. Tak tiež je vhodná pomôcka aj pre prípravu k absolvovaní záverečných skúšok .

Dodávateľ:

Dodávateľom a prevádzkovateľom portálu  elearning.autoskola.sk  je Autoškola – Vojtech Jurík, Z . Kodálya 769/29, 924 01 Galanta, IČO: 32 363 893, DIČ: 102026991, IČ DPH: SK102026991. Dodávateľ  sa zaväzuje poskytovať vzdelávací portál a jeho obsah zmluvným spôsobom, na základe zvoleného balíku služieb . Zároveň sa dodávateľ zaväzuje poskytovať plnú technickú podporu pri prípadných problémoch s používaním portálu a byť súčinný a nápomocný každému Objednávateľovi, aby mohol používať produkt . Reklamačné podmienky, ktoré tu nie sú vymenované sa riadia všeobecne platnými obchodnými predpismi platné v SR.

Objednávateľ/Užívateľ

Objednávateľom a Užívateľom predmetu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si z vlastného záujmu zakúpila niektorý zvolený druh balíku služby k používaniu portálu elearning.autoskola.sk a jeho vzdelávacích obsahov . Objednávateľ/Užívateľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami prevádzkovateľa a portálu elearning.autoskola.sk a jej používania . V plnej miere s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich rešpektovať. V prípade ich porušenia si je Objednávateľ/Užívateľ vedomý možných právnych a finančných dôsledkov .

Balík služieb:

1. Služba INDIVIDUAL – oprávnenia pre individuálne služby (osoby, jednotlivci)

Platnosť služby INDIVIDUAL sú 4 mesiace od dátumu zaslania inicializačného e-mailu administrátorom, pričom poskytuje prístup 24 hodín denne počas tejto doby . Oprávnený je prístup jednej osoby (Objednávateľ/Užívateľa). Používanie obsahov výlučne online v systéme elearning.autoskola.sk na osobnom zariadení (PC, tablet a pod.), bez možnosti premietania, bez poskytovania svojich prístupových práv (údajov) iným osobám, či inej formy šírenia, kopírovania a sťahovania, ktoré by bolo v rozpore s platným autorským zákonom a súvisiacimi právnymi predpismi.

2. Služba AUTOŠKOLA – oprávnenia pre živnostníkov a právnické osoby

Platnosť služby AUTOŠKOLA trvá jeden kalendárny rok od dátumu zaslania inicializačného e-mailu administrátorom. Plný prístup 24 hodín denne počas tejto doby. Oprávnený je prístup Objednávateľa/Užívateľa a jeho žiakov (výhradne klientov autoškoly). Objednávateľ/Užívateľ sa zaväzuje na prípadne požiadanie poskytnúť dodávateľovi informácie o aktuálnych užívateľoch (klientovi autoškoly) v rozsahu meno a priezvisko, email a to najmä pre prípady, že dodávateľ má podozrenie zo zneužívania prístupu jeho súčasnými či bývalými žiakmi.

Záverečné ustanovenie

Požívanie portálu elearning.autoskola.sk sa riadi všetkými, obchodnými a autorskými právami predpismi SR, ak nie sú uvedené v tomto dokumente výslovne inak. Každý Objednávateľ/Užívateľ portálu elearning.autoskola.sk je povinný dodržať spomínane ustanovenia, súvisiace platné zákony a používať produkt čestne, v súlade s dobrými mravmi a za dohodnutých podmienok. Každý Objednávateľ/Užívateľ prehlasuje, že si obsah dokumentu a licenčných podmienok prečítal, rozumie mu a na znak súhlasu ho vlastnoručne potvrdí.

Viac informácii: Vojtech Jurík, tel. 0903 462 243, 0905 462 244, email: elearning@autoskola.sk

sk_SKSlovenčina