Čo je e-learning?

Čo je e-learning?


E-learning alebo elektronické vzdelávanie, je celosvetový trend elektronizácie vzdelávacieho procesu na rôznych
úrovniach, v rámci vzdelávania rôznych cieľových skupín či celoživotného vzdelávania 쥬라기 공원 더 게임 다운로드.

Hlavným nástrojom pre vzdelávanie je počítač a internet, vďaka ktorým sa e-learning stáva nástrojom využiteľným na ľubovoľnom mieste v ľubovoľnom čase. Najosvedčenejšou formou e-learningu je takzvaný asynchrónny e-learning 다운로드. Zahŕňa samoštúdium jednotlivých študentov, ktorí si sami volia aké informácie potrebujú, kedy a akým tempom ich budú prijímať. Pre individuálnych študentov znamená asynchrónny e-learning časovú a priestorovú slobodu v procese učenia, študent prispôsobuje učebný proces vlastným potrebám a návykom 다운로드. Študenti si sami vyberú čas a miesto, ktoré zabezpečia lepšiu koncentráciu a rýchlejšie osvojenie si učebnej látky.

Túto formu vzdelávania ponúkame na portáli elearning.autoskola.sk, ktorú určite ocenia aj inštruktori a žiaci autoškôl žijúci na národnostne zmiešanom území Slovenska, najmä na juhu Slovenska, nakoľko všetky lekcie na tomto portáli sú vypracované v slovenskom a aj maďarskom jazyku rndis 드라이버.

E-learning.autoskola.sk je moderný vzdelávací portál pre autoškoly a ich žiakov, kde sa pohodlne môžete vzdelávať, jedinou podmienkou je prístup na internet 장발장 책 다운로드.

Vzdelávací portál má dva okruhy:

1. Elektronická učebnica – e-learning – Obsahuje kompletné učebné materiály vo forme prezentácií, video ukážok, animácii znázorňujúce rôzne dopravné situácie a elektronické skúšobné testy 다운로드. Tieto učebné materiály sú potrebné pre úspešné zvládnutie záverečných skúšok pri získavaní alebo rozširovaní vodičského oprávnenia 애플 매버릭스 다운로드. Obsah je štrukturovaný do šiestich okruhov, ktoré pokrývajú kompletnú učebnú osnovu:

1. OKRUH – Pravidlá cestnej premávky – PCP
2 히트맨 에이전트 47 다운로드. OKRUH – Dopravné značky – DZ
3. OKRUH – Dopravné situácie – DS
4. OKRUH – Technická nespôsobilosť vozidiel – TNV
5 벽돌 깨기. OKRUH – Teória vedenia vozidiel – TVV
6. OKRUH – Kompletné testy na záverečné skúšky + história výsledkov testovania

2 오라클 10g 리눅스 다운로드. Dohľad nad vzdelávaním – Umožňuje majiteľom a inštruktorom autoškoly využiť službu dohľadu nad vzdelávaním vašich žiakov a zabezpečiť si
reálny prehľad o tom, ktorý žiak vašej autoškoly kedy portál elearning.autoskola.sk navštívil, čo študoval, ako testoval a podobne.

Viac informácií: Vojtech Jurík, tel. 0903 462 243, 0905 462 244, e-mail: elearning@autoskola.sk