Čo je to e-learning?

E-learning alebo elektronické vzdelávanie, je celosvetový trend elektronizácie vzdelávacieho procesu na rôznych
úrovniach, v rámci vzdelávania rôznych cieľových skupín či celoživotného vzdelávania .

Hlavným nástrojom pre vzdelávanie je počítač a internet, vďaka ktorým sa e-learning stáva nástrojom využiteľným na ľubovoľnom mieste v ľubovoľnom čase. Najosvedčenejšou formou e-learningu je takzvaný asynchrónny e-learning . Zahŕňa samoštúdium jednotlivých študentov, ktorí si sami volia aké informácie potrebujú, kedy a akým tempom ich budú prijímať. Pre individuálnych študentov znamená asynchrónny e-learning časovú a priestorovú slobodu v procese učenia, študent prispôsobuje učebný proces vlastným potrebám a návykom . Študenti si sami vyberú čas a miesto, ktoré zabezpečia lepšiu koncentráciu a rýchlejšie osvojenie si učebnej látky.

Túto formu vzdelávania ponúkame na portáli elearning.autoskola.sk, ktorú určite ocenia aj inštruktori a žiaci autoškôl žijúci na národnostne zmiešanom území Slovenska, najmä na juhu Slovenska, nakoľko všetky lekcie na tomto portáli sú vypracované v slovenskom a aj maďarskom jazyku .

E-learning.autoskola.sk je moderný vzdelávací portál pre autoškoly a ich žiakov, kde sa pohodlne môžete vzdelávať, jedinou podmienkou je prístup na internet .

Vzdelávací portál má dva okruhy:

1. Elektronická učebnica – e-learning – Obsahuje kompletné učebné materiály vo forme prezentácií, video ukážok, animácii znázorňujúce rôzne dopravné situácie a elektronické skúšobné testy . Tieto učebné materiály sú potrebné pre úspešné zvládnutie záverečných skúšok pri získavaní alebo rozširovaní vodičského oprávnenia . Obsah je štrukturovaný do šiestich okruhov, ktoré pokrývajú kompletnú učebnú osnovu:

1. OKRUH – Pravidlá cestnej premávky – PCP
2 . OKRUH – Dopravné značky – DZ
3. OKRUH – Dopravné situácie – DS
4. OKRUH – Technická nespôsobilosť vozidiel – TNV
5 . OKRUH – Teória vedenia vozidiel – TVV
6. OKRUH – Kompletné testy na záverečné skúšky + história výsledkov testovania

2 . Dohľad nad vzdelávaním – Umožňuje majiteľom a inštruktorom autoškoly využiť službu dohľadu nad vzdelávaním vašich žiakov a zabezpečiť si
reálny prehľad o tom, ktorý žiak vašej autoškoly kedy portál elearning.autoskola.sk navštívil, čo študoval, ako testoval a podobne.

Viac informácií: Vojtech Jurík, tel. 0903 462 243, 0905 462 244, e-mail: elearning@autoskola.sk

sk_SKSlovenčina