Záverečná skúška na získanie vodičského preukazu

Na skúšku z odbornej spôsobilosti prihlasuje žiadateľa autoškola, v ktorej sa žiadateľ podrobil príprave na vedenie motorového vozidla; prihláška sa podáva orgánu Policajného zboru podľa sídla autoškoly alebo sídla jej prevádzky, v ktorej sa žiadateľ podrobil príprave na vedenie motorového vozidla, do šiestich mesiacov od vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu v autoškole.
Termín, organizáciu a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti určuje orgán Policajného zboru tak, aby sa spravidla vykonala do 60 pracovných dní odo dňa prihlásenia na skúšku 다운로드.

Termín skúšky oznámi orgán Policajného zboru autoškole najmenej päť pracovných dní pred jej vykonaním.

Autoškola s určeným termínom a miestom vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti bezodkladne oboznámi tých žiadateľov o vykonanie skúšky, ktorí predložili správne a úplne vyplnenú žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ustanovené doklady a tlačivá.Žiadateľ o vykonanie skúšky môže vykonať skúšku najskôr v deň dovŕšenia veku predpísaného na vedenie motorového vozidla príslušnej skupiny alebo podskupiny 다운로드.

Pred začatím skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť a preukáže, že má na území Slovenskej republiky zvyčajné bydlisko alebo preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov, skúšobnému komisárovi.

Skúška z odbornej spôsobilosti pozostáva zo

Písomný test z pravidiel cestnej premávky na pozemných komunikáciách 다운로드. Test trvá 20 minút a na jeho úspešné vykonanie je potrebné získať z plného počtu 55 bodov, minimálne 50

Praktická jazda pozostáva z dvoch etáp

PRVÁ ETAPA:
– ústna skúška z náuky o konštrukcii a údržbe vozidla a jazda na autocvičisku

DRUHÁ ETAPA:
– jazda v cestnej premávke

Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína skúškou z predpisov o cestnej premávke.

Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený zo skúšky z predpisov o cestnej premávke klasifikačným stupňom neprospel, nesmie pokračovať v ďalších
skúškach, a to až do času, kým nebude z tejto skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel win10 iso download. Výsledok každej časti skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel.
Skúšobný komisár po skončení skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi žiadateľa o vykonanie skúšky s jej výsledkom.

Podmienkou na udelenie vodičského oprávnenia je, aby žiadateľ o vodičské oprávnenie bol zo všetkých skúšaných predmetov hodnotený stupňom – prospel 다운로드.

Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej skúšky z odbornej spôsobilosti klasifikačným stupňom neprospel, môže skúšku z odbornej
spôsobilosti opakovať, pričom každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po piatich pracovných dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška sa vykonáva
len z tej časti skúšky, z ktorej žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia neprospel. Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže vykonať najviac dve opakované skúšky z odbornej spôsobilosti 역수한 다운로드.

Ak neprospeje do šiestich mesiacov odo dňa termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti vôbec nevykoná, žiadateľ o udelenie
vodičského oprávnenia môže byť na skúšku z odbornej spôsobilosti opätovne prihlásený len po absolvovaní prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole v plnom rozsahu.
Opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti možno vykonať len v mieste, kde žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia vykonal prvú neúspešnú skúšku z odbornej spôsobilosti 체크리스트 양식 다운로드.

Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukáže, že sa nemohol na skúške z odbornej spôsobilosti zúčastniť do šiestich mesiacov odo dňa termínu prvej skúšky z odbornej
spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti zo závažných dôvodov, možno túto lehotu predĺžiť o ďalšie tri mesiace.

Predĺžená lehota začína plynúť dňom uplynutia šiestich mesiacov od dňa prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti 구글 번역기 무료.

Žiadosť o vydanie vodičského preukazu

Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok žiadateľ môže podať žiadosť (ústnym vyhlásením) o vydanie vodičského preukazu na riaditeľstve Policajného zboru na
oddelení vydávania dokladov. Cca do týždňa žiadateľovi príde SMS správa, že vodičský preukaz bol doručený na Policajný zbor kde si ho môže prevziať v stránkových hodinách 다운로드.

Pri vybavovaní vodičského preukazu je potrebné u seba mať občiansky preukaz a 6,5 € kolok, ktorý sa dá zakúpiť okrem pošty aj priamo na Polícii.

Úspešným absolvovaním výcviku v AUTOŠKOLE – JURÍK sa naše služby voči Vám nekončia. Vždy podľa potrieb sme Vám ochotní pomôcť, alebo poradiť v oblasti
dopravných predpisov, či motorizmu 리니지 프리서버. Stačí nás kontaktovať e-mailom na: autoskola@autoskola.sk.