Záverečná skúška na získanie vodičského preukazu

Na skúšku z odbornej spôsobilosti prihlasuje žiadateľa autoškola, v ktorej sa žiadateľ podrobil príprave na vedenie motorového vozidla; prihláška sa podáva orgánu Policajného zboru podľa sídla autoškoly alebo sídla jej prevádzky, v ktorej sa žiadateľ podrobil príprave na vedenie motorového vozidla, do šiestich mesiacov od vydania osvedčenia o absolvovaní kurzu v autoškole.
Termín, organizáciu a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti určuje orgán Policajného zboru tak, aby sa spravidla vykonala do 30 pracovných dní odo dňa prihlásenia na skúšku.

 

Termín skúšky oznámi orgán Policajného zboru autoškole najmenej päť pracovných dní pred jej vykonaním. Autoškola s určeným termínom a miestom vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti bezodkladne oboznámi tých žiadateľov o vykonanie skúšky, ktorí predložili správne a úplne vyplnenú žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ustanovené doklady a tlačivá. Žiadateľ o vykonanie skúšky môže vykonať skúšku najskôr v deň dovŕšenia veku predpísaného na vedenie motorového vozidla príslušnej skupiny.

 

Pred začatím skúšky z odbornej spôsobilosti žiadateľ o vykonanie skúšky preukáže svoju totožnosť a preukáže, že má na území Slovenskej republiky zvyčajné bydlisko alebo preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov, skúšobnému komisárovi.

Skúška z odbornej spôsobilosti pozostáva z:

Písomného testu z pravidiel cestnej premávky na pozemných komunikáciách. Test trvá 20 minút a na jeho úspešné vykonanie je potrebné získať z plného počtu 55 bodov, minimálne 50 bodov.

Praktickej jazdy, ktorá pozostáva z dvoch etáp:

  • PRVÁ ETAPA – ústna skúška z náuky o konštrukcii a údržbe vozidla a jazda na autocvičisku
  • DRUHÁ ETAPA – jazda v cestnej premávke

 

Skúška z odbornej spôsobilosti sa vždy začína skúškou z predpisov o cestnej premávke.

 

Výsledok každej časti skúšky z odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom prospel alebo neprospel. Ak je žiadateľ o vykonanie skúšky hodnotený zo skúšky z predpisov o cestnej premávke klasifikačným stupňom neprospel, nesmie pokračovať v ďalších skúškach, a to až do času, kým nebude z tejto skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel. Skúšobný komisár po skončení skúšky z odbornej spôsobilosti oboznámi žiadateľa o vykonanie skúšky s jej výsledkom.

Podmienkou na udelenie vodičského oprávnenia je, aby žiadateľ o vodičské oprávnenie bol zo všetkých skúšaných predmetov hodnotený stupňom – prospel.

Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej skúšky z odbornej spôsobilosti klasifikačným stupňom neprospel, môže skúšku z odbornej spôsobilosti opakovať, pričom každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po piatich pracovných dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky, z ktorej žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia neprospel. Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže vykonať najviac dve opakované skúšky z odbornej spôsobilosti.

Ak vykonané skúšky sú neúspešné do šiestich mesiacov odo dňa termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti vôbec nevykoná, žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia môže byť na skúšku z odbornej spôsobilosti opätovne prihlásený len po absolvovaní prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole v plnom rozsahu. Opakovanú skúšku z odbornej spôsobilosti možno vykonať len v mieste, kde žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia vykonal prvú neúspešnú skúšku z odbornej spôsobilosti.

Ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia preukáže, že sa nemohol na skúške z odbornej spôsobilosti zúčastniť do šiestich mesiacov odo dňa termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti zo závažných dôvodov, možno túto lehotu predĺžiť o ďalšie tri mesiace.

Predĺžená lehota začína plynúť dňom uplynutia šiestich mesiacov od dňa prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku z odbornej spôsobilosti.

Žiadosť o vydanie vodičského preukazu

Pri vybavovaní vodičského preukazu je potrebné u seba mať občiansky preukaz a 6,5 € kolok, ktorý sa dá zakúpiť priamo na Polícii.

sk_SKSlovenčina