Čo je ekošoférovanie?

Ekošoférovanie sa dá popísať ako jazda motorovým vozidlom úsporne, čo sa týka spotreby pohonných hmôt (až do 20%) a šetrne voči životnému prostrediu. Koncept
ekošoférovania začína správnym výberom dopravného prostriedku, pokračuje plánovaním trasy, opatreniami pred jazdou ako napríklad správne nahustenými pneumatikami a končí energeticky efektívnym vedením vozidla (toto sú tie konkrétne techniky, ktoré učí účastníkov kurzov autoškola) .

Čo nám prináša ekošoférovanie?

Bezpečnosť

 • Zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky
 • Rozširuje vodičské zručnosti

Šetrenie životného prostredia

 • Znižuje emisie skleníkových plynov (CO2)
 • Znižuje emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia
 • Znižuje hluk

Úsporu financií

 • Šetrí palivo/náklady (dlhodobo 5-15%)
 • Znižuje servisné náklady
 • Znižuje hmotné škody pri nehodách

Spoločenské prínosy

 • Zodpovednejšie vedenie
 • Menej stresu pri vedení
 • Väčšie pohodlie pre vodiča a spolujazdca

Najdôležitejšie zásady ekošoférovania sú:

 • Predvídanie – sledovanie vozovku čo najďalej pred vozidlom a predvídanie vývoj dopravnej situácie
 • Plynulá jazda – „jazdite ako by ste nemali brzdy“
 • Včasná preraďovanie na vyšší prevodových stupeň
 • Pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách
 • Správne využitie spotrebičov

Ekošoférovanie v Autoškole – Vojtech Jurík

Základná stratégia

Naša autoškola má certifikovaného lektora a certifikovaných trénerov ekošoférovania, ktorí sú oprávnení školiť ekošoférovanie začínajúcich vodičov v autoškolách, vykonávať kondičné kurzy ekošoférovania pre vodičov s platným vodičským preukazom, vykonávať kurzy ekošoférovania pre vodičov flotilových firiem a školiť trénerov ekošoférovania vo svojej autoškole. Menovite Vojtech Jurík, Helena Juríková a Tibor Lelkes.

Aké kurzy ekošoférovania naša autoškola vykonáva?

 1. Výcvik pri výuke žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole
 2. Kondičný (doplnkový) kurz ekošoférovania pre držiteľov s platným vodičským preukazom

 Čo sa hodnotí pri ekošoférovaní ?

V Protokole jazdy sa hodnotí:

 • dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnosti jazdy
 • predvídavosť – sledovanie dopravnej situácie na ceste
 • plynulosť jazdy
 • včasné preraďovanie na vyšší rýchlostný stupeň
 • využívanie zotrvačnosti vozidla
 • využívanie brzdnej sily motora
 • využívanie technického vybavenia vozidla
 • priemerná spotreba počas prvej a druhej jazdy
 • priemerná rýchlosť počas prvej a druhej jazdy
 • teoretická znalosť základných pravidiel ekošoférovania

Spôsob a metódy výučby ekošoférovania v našej autoškole

Základný kurz ekošoférovania ako súčasť výuky pre žiadateľov o vodičské oprávnenie /absolventov autoškôl (začiatočníkov)

Pri výuke žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškolách je ekošoférovanie integrovanou súčasťou celého procesu výuky tak teórie ako aj praxe, od prvej hodiny jazdy s inštruktorom po záverečné skúšky. V rámci teórie sú zapracované všetky princípy ekošoférovania do učebných osnov, ako aj samostatná min. 45 min. prednáška zameraná na ekošoférovanie a energeticky úspornú jazdu, v prvej polovici výučby teórie . V praktických jazdách sa učia a upevňujú jednotlivé zásady ekošoférovania od začiatku, primerane schopnostiam žiaka. Zvládnutie ekošoférovania, energeticky úspornej jazdy sa hodnotí prvý krát najneskôr pri záverečnej skúšobnej jazde a v teste.

Podmienky získania certifikátu ekošoférovania pre začínajúceho vodičov:

 • absolvovanie teórie a praktických jázd, druhá jazda najskôr 3 mesiace po záverečných skúškach z praktickej jazdy
 • správne zodpovedanie min . 50 % z min. 10 otázok týkajúcich sa ekošoférovania v záverečnom teste
 • získanie Protokolu jazdy ekošoférovania (ďalej len Protokol jazdy) na úrovni stupňa D a lepšie (zo stupnice A-G), prvá jazda sa vykoná do/pri záverečnej jazde záverečnou skúškou, druhá jazda najskôr po troch mesiacoch od zloženia záverečnej skúšky

V Protokole jazdy začínajúceho šoféra inštruktor hodnotí:

 • dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnosti jazdy
 • predvídavosť – sledovanie dopravnej situácie na ceste
 • plynulosť jazdy
 • včasné preraďovanie na vyšší rýchlostný stupeň
 • využívanie zotrvačnosti vozidla
 • využívanie brzdnej sily motora
 • využívanie technického vybavenia vozidla
 • priemernú spotrebu počas prvej a druhej jazdy
 • priemernú rýchlosť počas prvej a druhej jazdy
 • teoretickú znalosť základných pravidiel ekošoférovania

Certifikát pre začínajúcich vodičov je platný na 3 roky. Do vypršania lehoty certifikátu začínajúceho vodiča, sa môže začínajúci vodič uchádzať o certifikát individuálneho vodiča s absolvovaním kondičného certifikačného kurzu ekošoférovania .

Kondičný certifikačný kurz ekošoférovania pre vodičov s platným VP

Pri certifikácii vodičov s platným vodičským preukazom musia vodiči absolvovať kondičný kurz ekošoférovania v časovom rozsahu min. 1 hod. a 45 min., ktorý obsahuje (v súlade s didaktickým usmernením):

 • úvod, organizačné pokyny
 • úvodnú, prvú jazdu s inštruktorom v minimálnom rozsahu cca 25 min . pre každého vodiča

Skúšobný okruh musí zahŕňať jazdu v mestskej premávke (min. 50 % trasy). Jazda vyžaduje automobil s palubným počítačom. Sledujú sa parametre jazdy, a to minimálne priemerná spotreba, priemerná rýchlosť a čas jazdy, optimálne aj doba jazdy pri jednotlivých rýchlostných stupňoch, brzdenie, a pod.(vyžaduje špeciálnu technológiu);

 • prednášku o ekošoférovaní s diskusiou a osvojovaním si učiva (min . 35 min) s informačnými materiálmi pre účastníkov
 • testovaciu, druhú (príp. tretiu) jazdu identickým okruhom, ako pri úvodnej jazde a sledovaním identických parametrov, za približne rovnakých podmienok (hustota dopravy)
 • spracovanie údajov, prezentácia výsledkov jázd a ich zhodnotenie
 • písomný test ekošoférovania v rozsahu min. 10 otázok
 • vyhodnotenie jednotlivých vodičov s odovzdaním vyhodnoteného Protokolu jazdy

V Protokole jazdy sa hodnotí:

 • dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zásad bezpečnosti jazdy
 • predvídavosť – sledovanie dopravnej situácie na ceste
 • plynulosť jazdy
 • včasné preraďovanie na vyšší rýchlostný stupeň
 • využívanie zotrvačnosti vozidla
 • využívanie brzdnej sily motora
 • využívanie technického vybavenia vozidla
 • priemerná spotreba počas prvej a druhej jazdy
 • priemerná rýchlosť počas prvej a druhej jazdy
 • teoretická znalosť základných pravidiel ekošoférovania

Podmienky získania certifikátu ekošoférovania pre individuálneho vodiča:

 • absolvovanie kondičného kurzu ekošoférovania
 • napísanie testu ekošoférovania (10 a viac otázok) na min.60%
 • získanie Protokolu jazdy ekošoférovania na úrovni stupňa C a lepšie

Certifikát pre individuálnych (neprofesionálnych) vodičov je platný na 5 rokov . Predĺžiť platnosť certifikátu individuálneho vodiča je možné absolvovaním kondičného certifikačného kurzu so splnením všetkých podmienok pre individuálneho vodiča.

Podmienky získania certifikátu ekošoférovania pre vodiča z povolania:

 • absolvovanie kondičného kurzu ekošoférovania;
 • napísanie testu ekošoférovania (10 a viac otázok) na min . 80%,
 • získanie Protokolu jazdy ekošoférovania na úrovni stupňa a lepšie

Certifikát pre profesionálnych vodičov je platný na 3 roky. Predĺžiť platnosť certifikátu profesionálneho šoféra je možné absolvovaním kondičného certifikačného kurzu so splnením všetkých podmienok pre profesionálneho vodiča .

Nastavenie výsledkov, ktoré má autoškola za cieľ dosiahnuť:

 • vyššia úspešnosť frekventantov na skúške z vedenia vozidla v cestnej premávke
 • zníženie spotreby výcvikových vozidiel
 • zníženie opotrebenia výcvikových vozidiel
 • podpora ekologického správania vodičov v našom regióne

Spôsoby komunikácie výsledkov ekošoférovania

Dosiahnuté výsledky – jasné a aktualizované informácie o ekošoférovaní, inštruktoroch, tréneroch a menný zoznam úspešných absolventov kurzov ekošoférovania zverejníme na našej web stránke www.autoskola.sk a pribežne ich budeme dopĺňať .

sk_SKSlovenčina